Tolkien Gateway

A Shortcut to Mushrooms (soundtrack)

(Difference between revisions)
m (Bot comment: changed category.)

Revision as of 19:01, 14 July 2012

A Shortcut to Mushrooms is the twelfth song on Disc 1 of The Fellowship of the Ring Complete Recordings.

Lyrics

[01:47] nê
[01:50] pâm
[01:53] nêd

[03:12] Nêbâ
[03:15] bîtham
[03:16] magâ
[03:18] nanê
[03:21] Bârî
[03:24] 'n î
[03:26] dô Ni
[03:28] dir nêd
[03:30] aglar