Tolkien Gateway

Ekkaia

Ekkaia was the Elvish name for the Encircling Sea that surrounded Arda.